Polityka Prywatności

1. Zasady czynności przetwarzania danych osobowych przez sklep internetowy Izba Lordów.

1.1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych i warunki zachowania poufności Klientów sklepu internetowego Izba Lordów znajdującego się pod adresem: www.store.izbalordow.pl zwanego dalej Sklepem.

1.2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych jest firma Menabout sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wspólna 63b lok.1, 00­-687 Warszawa, NIP 7010582881 („Administrator”). Kontakt z Administratorem jest możliwy za pomocą wiadomości e-­mail wysłanej na adres: info@izbalordow.pl.
1.3. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest firma Shoplo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Słomińskiego 7/777, 00-195 Warszawa, NIP: 5213630420  (“Shoplo”). Kontakt z Shoplo jest możliwy za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres: help@shoplo.com

2. Sposób gromadzenia danych osobowych
2.1. Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem Sklepu są przekazywane Administratorowi bezpośrednio przez Użytkownika poprzez wypełnienie formularzy dostępnych online, a także w trakcie kontaktu e­mail lub telefonicznego. Podanie danych osobowych przez użytkowników Sklepu jest dobrowolne, jednakże odmowa podania niektórych danych może uniemożliwić korzystanie ze Sklepu. Z uwagi na specyfikę usługi świadczonej drogą elektroniczną jaką jest Sklep, nie jest możliwe korzystanie z niej anonimowo (konieczne jest podanie prawdziwych danych osobowych). Podanie danych nieprawdziwych może uniemożliwić lub poważnie utrudnić korzystanie ze Sklepu i wszystkich jego funkcji.
2.2. Ponadto Administrator może gromadzić dane charakteryzujące sposób korzystania ze Sklepu (dane eksploatacyjne), które pobierane są automatycznie przez system informatyczny, w ramach którego funkcjonuje Sklep.

3. Zakres gromadzonych danych osobowych.
3.1. Dane gromadzone w związku z zawieraniem umów pomiędzy Administratorem a Użytkownikami.
Administrator przetwarza dane Użytkowników podane w procesie zawierania przez Użytkownika Umowy z Administratorem takie jak imię i nazwisko, firma (o ile została podana), adres e­mail, numer telefonu, adres zameldowania na pobyt stały, adres do korespondencji (w tym także adres do wysyłki Produktów) jeżeli jest inny niż adres zameldowania na pobyt stały. W wypadku Sprzedających Administrator przetwarza także numer rachunku bankowego oraz numer NIP oraz dane ewidencyjne (np. numer KRS), o ile takie istnieją.
3.2. Dane gromadzone w związku z kontaktem telefonicznym lub e­mailowym.
3.3. W sytuacji gdy osoba, której dane dotyczą (nawet niebędąca Kupującym) kieruje do Administratora zapytanie lub innego rodzaju korespondencję, Administrator może przetwarzać dane tej osoby takie jak imię, nazwisko, adres e­mail, adres do korespondencji.
3.4. Dane gromadzone automatycznie (dane eksploatacyjne).
3.5. Administrator może także przetwarzać dane charakteryzujące sposób korzystania ze Sklepu (dane eksploatacyjne) w tym w szczególności oznaczenia identyfikujące usługobiorcę nadawane na podstawie danych, o których mowa w punkcie 2.1 powyżej, oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał usługobiorca, informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania ze Sklepu, informacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
3.6. Administrator przechowuje dane osobowe Klientów przez okres do 2 lat od ostatniego zakupu w Sklepie.
3.7. Administrator przechowuje dane osobowe zgodnie z wymogami rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych przez okres, w którym Menabout sp. z o.o. zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich wykonania przez organy publiczne.

4. Cel przetwarzania danych osobowych.
4.1. Zgodnie z zasadą konkretności RODO Dane osobowe Kupujących są przetwarzane na potrzeby wykonania Umów zawieranych przez Administratora z Kupującymi, w tym w szczególności na potrzeby umożliwienia Administratorowi komunikacji z Kupującymi w sprawach związanych z działalnością Sklepu (w szczególności takich jak informacje o zmianach regulaminów, przewidywanych przerwach technicznych, wymiany korespondencji związanej z reklamacjami) umożliwienia Kupującym zawierania i wykonywania Umów Sprzedaży, a w wypadku danych Sprzedających także na potrzeby prowadzonych przez Administratora, zgodnie z Umowami Obsługi Sprzedającego, działań promocyjnych.
4.2. Jeżeli Kupujący wyrazi na to osobną zgodę, jego adres poczty elektronicznej może być wykorzystywany także na potrzeby przesyłania informacji handlowych.
4.3. Dane osobowe Kupujących mogą być przetwarzane także na potrzeby marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Administratora, o ile Kupujący nie wyraził w tym zakresie Administratorowi sprzeciwu (który może zostać wyrażony w dowolnej formie), w zakresie w jakim przepisy prawa nie wymagają w tym celu żadnej dodatkowej zgody.
4.4. Dane osobowe, o których mowa w punkcie 2.2 powyżej będą przetwarzane w celu ustosunkowania się do skierowanego do Administratora zapytania lub innej korespondencji.
4.5. Dane eksploatacyjne, o których mowa w punkcie 2.3 powyżej będą przetwarzane wyłącznie w celach statystycznych.
4.6. Administrator będzie przetwarzać dane Kupującego także na potrzeby dokonywania rozliczeń oraz wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania ze Sklepu, a także w innych celach, co do których Kupujący wyraził zgodę. Przetwarzanie, o którym mowa w niniejszym punkcie 3.6 może mieć miejsce także po zakończeniu korzystania przez Kupującego ze Sklepu (rozwiązaniu łączącej go z Administratorem umowy).

5. Udostępnianie danych osobowych.
5.1. Zgodnie z zasadą minimalizmu RODO Administrator udostępnia dane osobowe Klientów w minimalnym stopniu koniecznym do właściwej obsługi dokonywanych zakupów. Wykonanie Umowy wymaga przekazania danych Kupującego firmie kurierskiej. Dane te są przekazywane w zakresie niezbędnym dla umożliwienia wykonania Umowy Sprzedaży przez jej strony.
5.2. Ponadto dane osobowe przetwarzane przez Administratora mogą być przekazywane organom państwa uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
5.3. W sytuacji dochodzenia przez Administratora roszczeń wynikających z Umowy Obsługi Użytkownika lub Umowy Obsługi Sprzedającego, dane osobowe mogą być przez Administratora przekazywane także podmiotom lub organom uczestniczącym w procesie dochodzenia roszczeń, w zakresie w jakim jest to niezbędne do prawidłowego ich dochodzenia.
5.4. Administrator w żadnym wypadku nie odsprzedaje danych osobowych Użytkowników podmiotom trzecim na potrzeby prowadzenia przez te podmioty ich działań marketingowych.
6. Prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.

6.1. Zgodnie z zasadą świadomości RODO Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Prawo to można zrealizować przez kontakt z Administratorem (przesłanie e-maila na adres: info@izbalordow.pl).
6.2. Z uprawnień tych Klient może skorzystać, gdy:
a. w odniesieniu do żądania sprostowania danych zauważy, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
b. w odniesieniu do żądania usunięcia danych dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora,
c. cofnie swoją zgodę na przetwarzanie danych,
d. zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania danych,
e. dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem.
6.3. Klient ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

7. Strony podmiotów trzecich.
7.1. W Sklepie mogą znajdować się odnośniki i przekierowania do stron internetowych podmiotów trzecich. Administrator nie jest administratorem danych osobowych gromadzonych przez takie podmioty (o ile są one gromadzone) i niniejszy dokument nie obejmuje takich stron.

8 Polityka COOKIES.
8.1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
8.2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
8.3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.
8.4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a. dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
8.5. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
8.6. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu,
b. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu,
c. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu,
d. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
e. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
8.7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
8.8. Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.
8.9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.
8.10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl